OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Lokal na sprzedaż, cena: 8 500 000,00 PLN, Gdynia, kontakt: PL +48 664 931 225

ADRES NIERUCHOMOŚCI

POLSKA
POMORSKIE
GDYNIA
GDYNIA
GDYNIA

DANE SZCZEGÓŁOWE NIERUCHOMOŚCI

8 500 000,00 PLN
3 003,29 m2
2 830,23 PLN
 
1
2
 
 
 
 
 
HANDEL / USŁUGI
Przeznaczenie alternatywne

INFORMACJE DODATKOWE

Ogrzewanie
Okna
Dostepne media

OPIS

Oferta bezpośrednia.

Telefon: PL +48 664 931 225


OBWIESZCZENIE SĄDOWE
w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości
Fota Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Gdyni
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:
I. w ramach sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego „Centrum Logistyczne Łódź” w rozumieniu art. 551 k.c., sprzedaży podlegają następujące prawa:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1b, stanowiącej działkę 46/55 o powierzchni 0.04.72 ha, wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni zabudowy 927 m2 (powierzchnia użytkowa całego budynku 5.656,69 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/15137 1/8 – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 570.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1b, stanowiącej działkę 46/52 o powierzchni 0.42.06 ha, wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni zabudowy 2130 m2( powierzchnia użytkowa całego budynku 5.656,69 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/30667 6/8 –– za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 4.260.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, stanowiącej działkę 46/53 o powierzchni 0.40.01 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/15137 2/5 – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 970.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
4. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1a, stanowiącej działkę 46/46 o powierzchni 1,6446 ha, wraz z prawem własności położonego na nich budynku magazynowo –produkcyjnego, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/14873 4/7 – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 16.400.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
5. prawo własności ruchomości w postaci towarów handlowych (stan na dzień 30.11.2019r.), szczegółowo wykazanych w załączniku nr 1.1 do Regulaminu przetargu – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 300.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
6. prawo własności ruchomości w postaci środków trwałych i wyposażenia (stan na dzień 30.11.2019r.), szczegółowo wykazanych w załączniku nr 1.2 do Regulaminu przetargu – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 115.256,20 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
7. prawo własności ruchomości w postaci linii transportowej Interol wraz z oprogramowaniem zlokalizowanym w Centrum Logistycznym w Łodzi – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 518.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw,

- za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 23.133.256,20 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 20 /100);

Zestawienie składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowią załączniki do Regulaminu Przetargu:
 Numer 1.1 TOWARY HANDLOWE
 Numer 1.2. ŚRODKI TRWAŁE

II. W ramach sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Gdyni sprzedaży podlegają:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, stanowiącej działki 914, 932, 917, 924, 918 oraz 916 o łącznej powierzchni 0.50.76 ha wraz z prawem własności położonego na nich budynku usług motoryzacyjnych, portierni oraz budynku biurowo-magazynowego o łącznej powierzchni użytkowej 1.927,05 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/2992 4/0 – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 6.510.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, stanowiącej działkę 919 o powierzchni 0.12.87 ha wraz z prawem własności położonego na nich budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.076,24 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/2999 4/1 – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 1.990.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT,

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw,

- za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 8.500.000,00 (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) netto plus ewentualny podatek VAT;
Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

1. Oferty należy składać do dnia 17 kwietnia 2020 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem poczty.
2. Należy wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w §3 ust. 3 Regulaminu Przetargu najpóźniej w dniu 17 kwietnia 2020 roku, pod rygorem od¬rzucenia oferty.
3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 22 kwietnia 2020 roku o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, w Sali B65.
4. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 663 781 088 (dotyczy Gdyni) oraz 602 536 433 (dotyczy ZCP Łódź) od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.Oferta dodana z serwisu multiporta.